memory's sacred domain

moments mundane and magical

Archive for December 2011

translations and treacheries

leave a comment »

Traduttore, traditore. Translator, traitor. But I love to translate poetry written in English into Filipino!  For a poor versifier such as I,  it’s the next best thing to actually writing poetry.   So here’s the most recent produce of my traitorous mind, my translation of Luci Shaw‘s  Advent poem, Made flesh. I’d like to thank my friend — a great poet of a lawyer — Pambie Herrera, who read this at our church’s  Advent Service in Lessons and Carols last night. Ariel Lev Pinzon was  herself a revelation when she read the original poem in English.

Nagkatawang Tao 

Pagkatapos

na pagtiyapin

ang langit at madilim na lupa

ng  kinang ng mainit na pagpapahayag

ang kanyang nakakapaso’t matalas na liwanag

ay sandaling nawala’t

itinago ng lumbay ng sinapupunan:

ang hinahon ng  malawak Niyang rangya

ang pangkalahatan Niyang biyaya

Tinuping maliit sa maligamgam na anino

ng bahay-bata—

Salitang isinilid sa siyam na buwang katahimikan—

walang hanggang nabakuran sa sinapupunan

hanggang sa susunod na kalakhan—ang Dakila,

matapos  magpasakop sa paghihirap ng isang babae,

Kawawa sa ulilang sahig

Nakatikim ng mapait na lupa.

Ngayon  ako, sa Kanya’y sumusuko

Sa ipit at iyak ng kapanganakan.

Dahil ang walang hangga’y

napiit sa panahon

Siya ang aking bukas na pinto

Sa magpakailanman.

Mula sa kanyang pagkakapiit  mga kalayaan ko’y sumibol

nagkapakpak.

Ako’y bahagi ng katawan Niya,

nalalampasan ko ang katawang ito.

Mula sa kanyang matamis na katahimikan,  bibig ko’y umaawit.

Mula sa kanyang karimlan, ako’y kumikinang

Ang buhay ko, bilang kanya,

pupuslit sa baklad ng kamatayan,

Mga himig ng panahon,

kapit-bisig ang langit,

kausap ang mga tala.

 

 

Salin  sa Filipino ni Romel Regalado Bagares  ng orihinal na tula sa Ingles  ni Luci Shaw. 12.4.11


Written by Romel

December 4, 2011 at 4:13 pm

An Advent Poem

with one comment

One of my favorite poets — Luci N. Shaw — writes from the perspective of faith.   Here’s one poem of hers — Made flesh — which speaks of
the wonder of the Incarnation:

After
the white-hot beam of annunciation
fused heaven with dark earth,
his searing, sharply focused light
went out for a while,
eclipsed in amniotic gloom:
his cool immensity of splendor,
his universal grace,
small-folded in a warm, dim
female space—
the Word stern-sentenced to be
nine months’ dumb—
infinity walled in a womb,
until the next enormity—
the Mighty One, after submission
to a woman’s pains,
helpless on a barn’s bare floor,
first-tasting bitter earth.

Now
I in him surrender
to the crush and cry of birth.
Because eternity
was closeted in time,
he is my open door to forever.
From his imprisonment
my freedoms grow,
find wings. Part of this body,
I transcend this flesh.
From his sweet silence my mouth sings.
Out of his dark I glow.
My life, as his,
slips through death’s mesh,
time’s bars,
joins hands with heaven,
speaks with stars.

“Made flesh,” in Accompanied by Angels: Poems of the Incarnation by Luci Shaw (Eerdmans, 2006).

I made a  translation to Filipino  of this poem, for use during our church’s Advent Service in Lessons and Carols this coming Sunday, 5:30 p.m., at the F.  Benitez Memorial Hall, Magsaysay Avenue cor. Ylanan Road, UP Diliman, Quezon City.  If you want to hear the recitation of the Filipino translation of this poem, or if you want to experience what a Service and Lessons and Carols is all about,  please do join us at this Advent celebration, with  the theme “Let Heaven and Nature Sing!”

And yes, you may even bring your friends! For directions, you may refer to the campus map below (click on the map to enlarge):

Written by Romel

December 1, 2011 at 5:24 pm

%d bloggers like this: