memory's sacred domain

moments mundane and magical

Archive for March 2013

leave a comment »

bulaangmakata

Itarak natin ang punyal sa pakpak
ng lumilipad na Oras
hanggang sa tumigil ang hayok nitong
pagpagaspas —
hanggang sa umamo ito’t
buong pusong tanggapin ng hangin.

Huwag tayong magmadali.

March 29, ’13, 7:53pm

View original post

Written by Romel

March 30, 2013 at 3:39 am

Posted in Uncategorized

A Good Friday Poem

leave a comment »

Good Friday is just around the corner, and our campus-based Alliance congregation, the Christ our Life Fellowship, will be holding a Tenebrae (A Service of Shadows);  for that purpose I found this poem in English by Henry J. Baron, entitled In the Courtyard with Peter, and translated it with the help of a friend into Tagalog, for use as one of the readings for the Tenebrae.        

Candles3

Sa Patyo kasama ni Pedro

(Salin mula sa Ingles nina Romel Bagares at Agatha Palencia, 3.25.13)

Ako man any naroon noon sa kailaliman ng gabi sa patyo ng Punong Pari

nang sa takot ang mga anghel sa kaitasan ay nagliparan palibot sa trono ng Ama

nang ang mga nakaismid na mga lehiyon ay nag-unahan at nagtulakan sa maagang selebrasyon

nang walang pakundangang umupo si Pedro kasama ang mga guwardiya palibot sa apoy

upang bantayan si Hesus—

Ako man ay naroon

Narinig at nakita ko ang mga karimari-marim, kasuklam-suklam na masasamang taong

nagkubli bilang mga pari, mga nakatatanda, at mga mangangaral ng batas

habang kanilang inabuso ang Diyos na kailanma’y hindi nila kinilala

sapagkat sila’y hindi mga tagasunod Niya

hindi nila narinig ang kanyang pangangaral sa bundok na nagbasbas

sa payak ang kalooban, sa mapagpakumbaba, sa maawain, sa dalisay ang puso

dahil hindi sila ganoon at hindi sila kailanman nagnais maging ganoon

aaminin kong ako ma’y hindi ganoon ngunit palagiang nagnanais maging tagasunod.

Sila’y hindi mga tagasunod Niya

kaya hindi nila kilala ang Anak ng Diyos na ito

O kung ginusto nila

kung nakita nila ang pilay na sumayaw sa tuwa

kung nakita nila ang  luwalhati sa mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag

kung nakita nila ang ganda ng bagong balat na nagdabdab sa braso ng isang dating ketongin

kung nakita nilang lumundag  ang espiritu ng isang balo ng muling magkabuhay ang anak na namatay

kung nakita nga nila, tatawagin din kaya nila si Kristo bilang Anak ng Diyos?

Alam ni Pedro, at ako man ay nakakaalam din.

Ngunit si Pedro’y itinatwa ito nang may panunumpa;

Ako rin kaya’y may ginawang ganitong sala, kung kailan mas ligtas at mas madali ang magpanggap?

Tumatangis ang mga angel, habang ang mga diyablo’y nagsasayaw.

Naririnig natin siyang Kabanal-banalan na sinumpang mamatay

dahil sa kung sino Siya

napagmamasdan natin ang pagbaling ng kanyang mukha

ang maruming dura ng mga mapag-alipustang lalaking naghahalo ng kanyang dugo

Ibabaling niya ang kanya mukha at titingin ng tuwid kay Pedro

at sa akin

sa bawat isa sa aming nagtaksil sa aming sinumpaan

at sa kanyang tingin ay walang paghuhusga, sa halip ito ay pag-ibig

pag-ibig na dumudurog sa puso ng nagkasala.

Si Pedro’y  naglakad tungo sa kadiliman at doon ay mapait na nanangis.

At ako man ay nanangis din.

            

Written by Romel

March 26, 2013 at 4:01 pm

leave a comment »

Interlacements

ImageThe Center for International Law (Centerlaw)  said yesterday the dismissal by the Office of the Ombudsman of administrative and criminal charges against artist Mideo Cruz and 10 Cultural Center of the Philippines officials over the controversial Kulo exhibit should help clarify for Filipinos the value of free expression in a society anchored on “principled pluralism.”

“Ombudsman Conchita Carpio-Morales deserves recognition for  highlighting the importance of reasoned albeit impassioned discussion about the values that are important to our society,” said Centerlaw lawyers Harry Roque, Joel Butuyan and Romel Regalado Bagares, who represented Cruz and CCP Museum Division Head Karen Ocampo Flores in the proceedings.

The case arose from Cruz’s “Poleteismo” – a wall collage of conflicting and contradictory images of popular religiosity, politics and consumerism – that was shown in the Kulo exhibit at the  CCP in 2011 along with 31 other art works celebrating the national hero Jose Rizal’s 150thbirthday and…

View original post 386 more words

Written by Romel

March 5, 2013 at 7:14 am

Posted in Uncategorized

leave a comment »

Interlacements

Statement of the Concerned Citizens Movement (CCM)sabah
Let’s not even talk of the Philippine title to Sabah which the P-Noy administration is apparently still studying. Let’s just talk about basic obligations, and not just privileges of states.

As early as 1928 in the Las Palmas case where we lost title over the island of Las Palmas, international law has always recognized that states have concomitant obligations with their rights as sovereign. As held by the lone arbitrator Max Huber: “Territorial sovereignty, as has already been said, involves the exclusive right to display the activities of a State.  This right has a corollary, a duty: the obligation to protect within the territory the rights of other States, in particular their right to integrity and inviolability in peace and in war, together with the rights which each State may claim for its nationals in foreign territory”.
The right of a state…

View original post 510 more words

Written by Romel

March 4, 2013 at 8:05 am

Posted in Uncategorized

poetry recalled

leave a comment »

UNTITLED


And if I look in my heart,
it is always you that I see.
-Graffigny, Lettres d’une Peruvienne

coffeeThe coffee
I love
reminds me
of my
beloved’s
lovely
round eyes –

ah,
what sweet
mystery
lies hidden
in its syrupy
blackness?

I look in
my cup
and Nocturnes
I hear
whenever
her gaze
meets
mine
begin
to play
in my heart.
And then
I take
a sip,

Romel Regalado Bagares, coffee study series, no. 1

Written by Romel

March 2, 2013 at 2:53 pm

Posted in beauty, coffee, love, tula

Tagged with , ,

%d bloggers like this: